ประกาศรายชื่อบุคคลผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ)

หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนนายณัฐจักร ปัทมสิงห์  ณ อยุธยา  กรรมการ  ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปี) กรุณาส่งข้อมูล ได้ที่  ตู้ ปณ. 45  ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305  หรือที่ประธานกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เลขที่  1111 ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 หรือที่  https://www.senate.go.th  ภายในวันพุธที่  22  พฤศจิกายน  2566 

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/14/2023 11:17:55 AM)

Download

Page views: 10