การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปการปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบ กสทช. ว่าด้วย การรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงาน กสทช.

     ด้วย กสทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ... ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. ปรับปรุงรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแบบเปิดกว้างมากที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ พ.ศ. 2553เนื่องจากเป็นเรื่องที่กระทบกับประชาชน โดยการจัดรับฟังความคิดเห็นให้มีทั้งแบบ Onsite เพื่อกรณีหากมีคำถามสามารถอธิบายได้ และแบบ Online ด้วย และนำเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป
     สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างระเบียบดังกล่าว โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 – วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ในช่องทาง ดังนี้
     1) ทาง e-mail: standard@nbtc.go.th
     2) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
     สำนักงาน กสทช. (สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8
     (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
     ทั้งนี้ กำหนดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม สายลม 5011 (หอประชุม ชั้น 1) สำนักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (คลิ๊ก)
 

Download

  • 1-ร่างระเบียบ-กสทช-ฯ.pdf
  • 2-เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น.pdf
  • 3-แบบแสดงความเห็น.doc
  • 4-กำหนดการฯ.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/8/2565 15:44:20)

Download

Page views: 1102