การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี GSM-R จำนวน 2 ฉบับ

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุม ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
     1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี GSM–R จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
     1.1 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี GSM–R
     1.2 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐานและสถานีทวนสัญญาณในกิจการเคลื่อนที่ทางบกระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี GSM–R
     2. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป
     สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างระเบียบดังกล่าว โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ในช่องทาง ดังนี้
     1. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): [email protected]
     2. นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้สำนักงาน กสทช. (สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว โดยการจัดรับฟังความคิดเห็นให้มีทั้งแบบ Onsite และแบบ Onlineในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ อาคารหอประชุมสายลม 5011 (ชั้น 1) สำนักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
หรือ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://nbtc.webex.com Meeting number: 2512 710 6205 Password: 32123 หรือ (คลิ๊ก)   โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมกรุณา (ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่นี่)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (ทท.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์  0 2670 8888 ต่อ 7622  หรือ Email: [email protected]
 

Download

  • เอกสารแนบ-เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น-GSM-R.pdf
  • เอกสารแนบ-แบบแสดงความคิดเห็น-GSM-R-BS.doc
  • เอกสารแนบ-แบบแสดงความคิดเห็น-GSM-R-UE.doc
  • กำหนดการ.pdf
  • เอกสารแนบ-ร่างประกาศ-กสทช-GSM-R-BS.pdf
  • เอกสารแนบ-ร่างประกาศ-กสทช-GSM-R-UE.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (16/5/2566 14:47:13)

Download

Page views: 162