การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดระยะเวลาการพิจารณาคำขอหรือคำร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม

     ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดระยะเวลาการพิจารณาคำขอหรือคำร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม และเห็นชอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดระยะเวลาการพิจารณาคำขอหรือคำร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศดังกล่าวไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
     สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบแสดงความคิดเห็นมายังสำนักกฎหมายโทรคมนาคมได้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ตามช่องทาง ดังนี้
     1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : phitchanee.c@nbtc.go.th, nootchanate.s@nbtc.go.th
     2) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ ดังนี้
     “สำนักงาน กสทช. (สำนักกฎหมายโทรคมนาคม : มท. อาคารอำนวยการ ชั้น 5)
     เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 8
     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
     กรุงเทพฯ 10400
     3) โทรสาร : 0 2271 4905
     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมมายังสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 (ตามไฟล์กำหนดการและแบบตอบรับรหัสคิวอาร์)
     หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักกฎหมายโทรคมนาคม (มท.) อาคารอำนวยการ ชั้น 5 โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7136, 7154 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : phitchanee.c@nbtc.go.th, nootchanate.s@nbtc.go.th
 

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังและแบบแสดงความคิดเห็นฯ.pdf
  • กำหนดการจัดประชุมรับฟังและ-QR-ตอบรับ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/24/2023 9:51:24 AM)

Download

Page views: 376