การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. .....

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2566  เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566  ได้มีมติเห็นชอบตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
     1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. .....
     2. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. .....  ไปดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีระยะเวลารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 45 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง และคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป
     สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. ..... โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การดาวน์โหลดเอกสาร
     1.1 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. .....
     1.2 ความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็น และสรุปสาระสำคัญ
     1.3 แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มฯ
     1.4 กำหนดการการรับฟังความคิดเห็นและแบบตอบรับรหัสคิวอาร์ 
2. ช่องทางการนำส่งแบบแสดงความคิดเห็น
      (1) นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ ดังนี้ (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย)
     สำนักงาน กสทช. (สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.))
     87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
     กรุงเทพฯ 10400
     ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มฯ”
          (2) นำส่งด้วยตนเอง สำนักงาน กสทช. (สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.)) อาคาร
เอ็กซิม 1193 ชั้น 22 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ในวันและเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.) โดยขอให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มฯ”
          (3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : competition@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มฯ”
3. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น
     ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ถึงวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
4. การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
     การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. ..... มีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมมายังสำนักงาน กสทช. ภายในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 (ตามไฟล์ร่างกำหนดการและแบบตอบรับรหัสคิวอาร์)
     หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 6105, 5605  (E-mail): competition@nbtc.go.th
 

Download

  • (ร่าง)-กำหนดการและแบบตอบรับรหัสคิวอาร์.pdf
  • ความเป็นมา-เหตุผล-ความจำเป็น-และสรุปสาระสำคัญ.pdf
  • (ร่าง)-มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)-มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/14/2023 10:18:41 AM)

Download

Page views: 1479