การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง

     ตามที่ กสทช. ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 มีมติเห็นชอบการกำหนดแผนงาน (Roadmap) กรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาที่ผ่านมา  
     โดยให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 2) กลุ่มนักวิชาการ และ 3) กลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป และต่อมาคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อที่ 4 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติให้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง ด้วย นั้น 
  สำนักงาน กสทช. โดย วท. รท. และ บส. ขอเรียนว่า จะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) กรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง 
     1. กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมสายลม 5021 (อาคารหอประชุม ชั้น 2) สำนักงาน กสทช. และทางออนไลน์
     2. รับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด ผ่านทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอังคาที่ 25 กรกฎาคม 2566 

 

 
 
แบบตอบรับการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ (ณ สำนักงาน กสทช. / ออนไลน์)
- แจ้งชื่อผู้เข้าร่วม กลับมายังสำนักงาน กสทช. ภายในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566
- สำนักงาน กสทช. จะแจ้งช่องทางการเข้าร่วมประชุมของท่าน ผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 (สำหรับท่านที่ได้เข้าร่วมการรับฟังทางออนไลน์ จะได้รับ Link ทางอีเมลในวันดังกล่าว)


 
 
แบบเสดงความคิดเห็นสาธารณะฯ (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
- แสดงความคิดเห็นภายในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Email : bcp@nbtc.go.th หรือ
1. นายปริญญา แก้วเอี่ยมสุข นักวิชาการนโยบายและแผน โทรศัพท์ 090 897 8959 
2. นายอรรคพล ภูมิจิตร นักวิชาการนโยบายและแผน โทรศัพท์ 094 639 6664

 

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (17/7/2566 15:17:23)

Download

Page views: 828