การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ได้พิจารณาเรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) แล้วมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านการแข่งขันและราคา ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
     1) เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ต่อไป
     2) เห็นชอบวิธีการเชิญชวนเข้าร่วมและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และร่างเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ      
     สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 20 ตุลาคม 2566
     2. ช่องทางการนำส่งเอกสารแสดงความคิดเห็น: สามารถนำส่งได้ภายในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ตามช่องทางต่อไปนี้
     2.1 นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้
    สำนักงาน กสทช. สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.) 87 ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนน      พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
    วงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2))”
     2.2  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :  saraban_2403@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)
     2.3  ทางโทรสารของสำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม
ที่เลขหมาย 02 2726866
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.)
โทรศัพท์ 02 6708888 ต่อ 7214, 7231, 7265
 

Download

  • เอกสารรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.docx

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/31/2023 3:04:54 PM)

Download

Page views: 275