รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)

     ด้วย กสทช. ในการประชุม ครั้งที่ 18/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) ไปดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นและนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
     1. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
     2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2566
     3. ช่องทางการนำส่งความคิดเห็น:
     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :[email protected] โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง         หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้
     บริการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)”
     นำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้ สำนักงาน สกทช. (สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)
     เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
     โดยวงเล็บวงซอง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือ
     ตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)”
     4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณชุตานันท์ คำแสง สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. หมายเลข 02 2710151-60 ต่อ 7026

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • ร่างประกาศฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/28/2023 10:51:02 AM)

Download

Page views: 169