การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 21/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... (ร่างประกาศ) พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) นำร่างประกาศไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ โดยสามารถศึกษารายละเอียดของร่างประกาศ และร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ดังนี้
     1. การดาวน์โหลดเอกสาร
     1.1 เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น และแบบแสดงความคิดเห็น (ตามไฟล์แนบ)
     1.2 ตารางร่างประกาศ (ตามไฟล์แนบ)               
     2. ช่องทางนำส่งแบบแสดงความคิดเห็น
     2.1 นำส่งผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (google form) (คลิ๊ก)
    2.2 ทาง E-Mail : saraban_2304@nbtc.go.th โดยการตั้งชื่อเรื่อง (Subject) : “แสดง ความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...” โดยจะรับความคิดเห็นถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น.

2.3 ส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. อาคารเอ็กซิมแบงค์ ชั้น 21 สำนักการอนุญาตประกอบ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

2.4 ทางจดหมายลงทะเบียน ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย) ที่อยู่ “สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.)) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400” วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...”
     3. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น
      วันที่ 31 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2566   
     4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 E-mail: saraban_2304@nbtc.go.th

Download

  • เอกสารการรับฟังความเห็นฯ.pdf
  • ตารางประกาศการใช้คลื่นฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/31/2023 10:30:15 AM)

Download

Page views: 2693