การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)

     ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 20/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
     1. เห็นชอบการทบทวนกำหนดการปรับปรุงระบบชุมสายและโครงข่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่จาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก ภายในวันที่ 1 มกราคม 2568 ตามข้อ 16 ของประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยเมื่อปริมาณเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือเท่ากับหรือต่ำกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม (จำแนกตามพื้นที่ให้บริการ) หรือกรณีที่ปริมาณเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือเท่ากับหรือต่ำกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. จะเสนอต่อ กสทช. เพื่อกำหนดให้ผู้ให้บริการเริ่มปรับปรุงระบบชุมสายและโครงข่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ 10 หลัก โดยกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปี
     2. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ก่อนนำเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป
     3. เห็นชอบวิธีการเชิญชวนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ วิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและกรอบระยะเวลาในการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รวมทั้งเอกสารการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ
4. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ไปจัดทำข้อมูล Demand Forecast และการจัดทำแผนการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม โดยให้มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสีย และให้นำเสนอที่ประชุม กสทช. พร้อมกับการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้ดำเนินการตามข้อ 2. เรียบร้อยแล้ว
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์ที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) ตามแบบแสดงความคิดเห็น และจัดทำหนังสือนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นดังกล่าว เรียน เลขาธิการ กสทช. (เพื่อสำนักงาน กสทช. บันทึกเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) ส่งมายังสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
  • ทาง e-mail saraban@nbtc.go.th , numbering@nbtc.go.th โปรดระบุ “แสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)”
  • นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซ. 8 แขวงสามเสนใน
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการเวลา 8.30 น. – 16.30 น.
  • ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยสำนักงาน กสทช. ถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตราจดหมาย) ตามที่อยู่สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถาม : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม โทร. 02 670 8888 ต่อ 7741(น.ส.ทิพณัฎฐาฯ) 7742 (น.ส.อมรพรรณฯ) 7745 (น.ส.อนันติยาฯ) 7744 (น.ส.ขวัญนราฯ)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ส่วนที่ 1 ความเป็นมา เหตุผลความจำเป็น และสรุปสาระสำคัญ
ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบถ้อยคำที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 3 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)
ส่วนที่ 4 ประเด็นรับฟังความคิดเห็น (แบบแสดงความคิดเห็น)
 

Download

  • เอกสารรับฟังความเห็นฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/3/2023 2:15:03 PM)

Download

Page views: 193