การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออกในลักษณะจัดชุด (Package)

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 21/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบการการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) นำร่างประกาศดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
     สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผู้แทนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน องค์กรด้านคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
     1. รูปแบบและวิธีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป
     1.1 การรับฟังความคิดเห็นเป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566
     1.2 การจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน Facebook Live ของสำนักงาน กสทช.
     2. ช่องทางการนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
     2.1 (E-mail): satellite@nbtc.go.th, srisuda.p@nbtc.go.th  
     โดยขอให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)”
      2.2 นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้
“สำนักงาน กสทช. (สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร: ดบ.) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โดยขอให้วงเล็บมุมซอง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)”
     2.3 ทางโทรสารหมายเลข 02 271 3512 โดยขอให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)”
     3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร (ดบ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02 272 6888, 02 670 8888 ต่อ 2735,2799 

Download

  • เอกสารแนบ-1-เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป.pdf
  • เอกสารแนบ-2-แบบแสดงความคิดเห็นฯ.pdf
  • เอกสารแนบ-3-กำหนดการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/6/2023 1:37:40 PM)

Download

Page views: 383