การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ คลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
  1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ์
  2. เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้
2.1 รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป โดยจะมีการจัดประชุม ณ สถานที่กำหนด โดยสำนักงาน กสทช. (on-site) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) และการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น
2.2 วิธีการเชิญชวน ให้ใช้วิธีการส่งหนังสือเชิญชวนไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป
2.3 ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป กำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป
สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็น
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ตามช่องทางต่อไปนี้
1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : standard@nbtc.go.th
2) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
    สำนักงาน กสทช. (สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม) อาคาร 3 ชั้น 2
    เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อการปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว ทั้งแบบ Onsite และแบบ Online ในวันศุกร์ที่
29 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารหอประชุมสายลม 5011 (ชั้น 1) สำนักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (คลิก)

Download

  • กำหนดการ-Hearing.pdf
  • เอกสารแนบ2-เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น_6-GHz-Revised.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.docx

Create by  - Phloiphailin  Hansutthichai (2/29/2024 4:45:28 PM)

Download

Page views: 1006