92 การยื่นคำขอใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ การยื่นคำขอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ได้รับอนุญาต และการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

Download

  • 92-การยื่นคำขอใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ฯ.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (30/3/2564 14:15:43)

Download