แผนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

Download

  • แผนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา.pdf

Create by  -   (11/6/2019 10:39:35 AM)