แผนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

Download

  • แผนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/11/2562 10:39:35)

Download