วันที่บันทึก : 13 เมษายน 2565

หัวข้อ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เล่มที่ : 139

ตอนพิเศษ : 85

หมวด : ง

ลงวันที่ : 13/4/2565 15:29:43

ดาวน์โหลด