Date of Record : Sunday, January 13, 2013

Department : กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและฏโทรทัศน์

Title : ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคและแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 3 ฉบับ

Description : 1. ประกาศฯ+มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
2. ประกาศฯ+มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
3. ประกาศฯ+แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 

Book Number : 129

Specila Section : 189 ง

Book Date : 12/18/2012 2:28:25 PM

Download

  • 1-ประกาศฯ-มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล.pdf
  • 2-ประกาศฯ-มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล.pdf
  • 3-ประกาศฯ-แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล.pdf