วันที่บันทึก : 26 ธันวาคม 2560

หัวข้อ : ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

เล่มที่ : 134

ตอนพิเศษ : 316

หมวด : ง

ลงวันที่ : 21/12/2560 13:44:37

Download