Date of Record : Friday, October 12, 2012

Department : กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์

Phone : 846

Title : ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

Description :
 

Book Number : 129

Specila Section : 155 ง

Book Date : 10/11/2012 2:53:58 PM

Download