การประชุมเตรียมการ JTC ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

การประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบประชุมทางไกล
ของสำนักงาน กสทช.

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดวิธีการเข้าร่วมประชุมออนไลน์
และเอกสารประกอบการประชุมได้ด้านล่างนี้

Download

  • 01-ร่างวาระการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-1_2564.pdf
  • 02-Draft-Agenda-Plenary-JTC-35.pdf
  • 03-Draft-Agenda-WG1-JTC-35.pdf
  • 04-Draft-Agenda-WG2-JTC-35.pdf
  • 05-เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการ-ครังที่-1-2564.pdf
  • คู่มือการเข้าร่วมประชุมเตรียมการ-JTC-online.pdf

สร้างโดย  -   (7/5/2564 9:30:20)