สรุปความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ.2555

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ โดยได้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นทาง Web site ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 แล้วนั้น

สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว และนำเสนอต่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). เพื่อพิจารณาแล้ว และ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศดังกล่าว ปรากฏอยู่ในเอกสาร

Download

  • สรุปความคิดเห็นและผลการพิจารณา.pdf

Create by  -   (3/30/2016 10:31:16 AM)

Download

Page views: 299