สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ...

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ... โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศฯ ลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 นั้น
สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่มีต่อผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ... ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ให้สำนักงาน กสทช. นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561    และเพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งให้ทราบถึงสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/31/2018 2:58:04 PM)

Download

Page views: 422