สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ...

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ... โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศฯ ลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562นั้น
สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เพื่อพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่มีต่อผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ... ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 และเพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งให้ทราบถึงสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/27/2019 1:52:18 PM)

Download

Page views: 433