ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ และผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ และร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง การทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. โดยจัดประชุม ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รวมถึงประเด็นที่ได้มีการชี้แจงภายหลังการรับฟังคิดเห็นสาธารณะ

                   ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 

 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/9/2022 10:04:37 AM)

Download

Page views: 338