สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 2 ประกาศ: 1. ร่างประกาศ กสทช.เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 – 2569) 2. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ 2)

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศจำนวน 2 ประกาศ ได้แก่ 1) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 - 2569) และ 2) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ 2)ลงบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2565 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ประกาศ นำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.ทั้ง 2 ประกาศ ดังกล่าว
     ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. ต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ประกาศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

  • สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-ร่างแผน-USO-ฉบับที่-3-(พ-ศ-2565-2569).pdf
  • สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-ร่างหลักเกณฑ์และวิธีจัดเก็บรายได้ฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/28/2022 4:39:39 PM)

Download

Page views: 734