สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

     ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ไปแล้วนั้น
     ที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ 31/2565 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม พร้อมผลการพิจารณา/แนวทาง การดำเนินการของ กสทช. และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช.นำประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก่อนนำไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปพร้อมผลการพิจารณา/แนวทาง การดำเนินการของ กสทช. ต่อประกาศดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 
 

Download

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (27/12/2565 13:30:19)

Download

Page views: 284