รายงานการศึกษาผลกระทบของ OTT ต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแนวทางการส่งเสริมและกำกับดูแล

     สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบของ OTT ต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแนวทางการส่งเสริมและกำกับดูแล โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาผลกระทบของการให้บริการ OTT ต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจไทย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแล OTT ในประเทศกรณีศึกษา เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำกับดูแลบริการ OTT ตลอดจนการส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ไทย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสื่อและสังคมโดยรวมต่อไป โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 เล่ม ประกอบด้วย

เล่ม 1 : การประเมินผลกระทบของการให้บริการ OTT ต่ออุตสาหกรรมสื่อ สังคม และเศรษฐกิจไทย
เล่ม 2 : การส่งเสริมการประกอบกิจการ OTT ปัจจัยความสำเร็จของการผลิตและนำเสนอเนื้อหา รายการผ่านบริการ OTT
เล่ม 3 : การศึกษาในบริบทของไทย : กฎหมาย นโยบาย และแนวทางในการกำกับดูแลสื่อ
เล่ม 4 : กรณีศึกษาต่างประเทศ : กฎหมาย นโยบาย แนวทางในการกำกับดูแลและการส่งเสริมสื่อ
เล่ม 5 : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : การกำกับดูแลบริการ OTT / การส่งเสริมและกำกับดูแล กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เล่ม 6 : บทสรุปผู้บริหาร

Download

  • เล่ม-1-การประเมินผลกระทบของการให้บริการ-OTT.pdf
  • เล่ม-2-การส่งเสริมการประกอบกิจการ-OTT.pdf
  • เล่ม-3-แนวทางกำกับดูแลสื่อในบริบทของไทย.pdf
  • เล่ม-4-แนวทางกำกับดูแลสื่อในต่างประเทศ.pdf
  • เล่ม-5-ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.pdf
  • เล่ม-6-บทสรุปผู้บริหาร.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/21/2021 3:41:49 PM)

Download

Page views: 3445