การรับฟังความคิดของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

      ด้วย กสทช. ได้ประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม และเห็นชอบรูปแบบ แนวทาง และระยะเวลาในการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป รวมถึงเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อเรื่องดังกล่าว ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ
      สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ส่งความเห็นพร้อมเหตุผลต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564  ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
     1) Email: [email protected]
     2) โทรสาร:  0 2271 3518
     3) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
          สำนักงาน กสทช. (สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม) 
          เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
          แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
          กรุงเทพฯ 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (ทท.) สำนักงาน กสทช.
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7610, 7601, 7676 โทรสาร 0 2271 3518 Email: [email protected]
    

Download

  • (ร่าง)-ประกาศ-กสทช-ฯ.pdf
  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.docx

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (25/8/2564 8:34:16)

Download