ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอรับการสนับสนุน ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ (ครั้งที่ 3)

     ด้วย ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบต่อแผนการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ (ครั้งที่ 3) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบกิจการสามารถยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนได้ ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

     สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอประกาศให้ทราบผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ (ปส.09) และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น โดยนำส่งเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์) อาคารเอ็กซิม (ชั้น 21) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) ส่วนวิทยุกระจายเสียงสาธารณะและชุมชน โทร 02 271 7600 ต่อ 5305, 5306, 5309, 5322, 5339 หรือ 5353

   

 

 

Download

  • แบบคำขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ.docx
  • แบบฟอร์มแสดงแผนการประกอบกิจการและการให้บริการของสถานี.docx
  • แบบฟอร์มแสดงผังโครงสร้างและรายละเอียดบุคลากรของสถานี.docx
  • ตารางสรุปรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ.xlsx
  • แบบฟอร์มแสดงรายรับ-–-รายจ่าย.xls
  • ประกาศ-กสทช-เรื่อง-หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมฯ.pdf
  • ประกาศสำนักงาน-กสทช-เรื่อง-การยื่นคำขอรับการสนับสนุนฯ.pdf
  • คู่มือ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/7/2020 10:23:40 AM)

Download