ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การจัดทำดัชนีราคาในกิจการโทรคมนาคม และกิจการโทรทัศน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำและต้นแบบดัชนีราคา

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดทำต้นแบบดัชนีราคาในกิจการโทรคมนาคม และกิจการโทรทัศน์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามสภาพตลาดในกิจการโทรคมนาคมและกิจการโทรทัศน์
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การจัดทำดัชนีราคาในกิจการโทรคมนาคม และกิจการโทรทัศน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำและต้นแบบดัชนีราคาดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ หอประชุมสายลม 5021 อาคารหอประชุม ชั้น 2สำนักงาน กสทช. โดยมีกำหนดการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอความกรุณาแจ้งตอบรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ที่ (คลิ๊ก) หรือผ่านทาง QR Code ข้างท้ายภายในวันที่ 14 กันยายน 2566
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณจิตตินันท์ อภิญญานนท์ โทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 9225  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] และคุณศุภณัฏฐ์ สิวายุ โทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 9231 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
 

 
 


QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

Download

  • กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย-เรื่อง-การจัดทำดัชนีราคาฯ.docx
  • กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย-เรื่อง-การจัดทำดัชนีราคาฯ.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/9/2566 11:54:29)

Download

Page views: 137