สำนักงาน กสทช. จับมือ กับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัยในยุคดิจิทัล

สำนักงาน กสทช. จับมือ กับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัยในยุคดิจิทัล
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการศึกษาและวิจัยด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในวันนี้ (16 ส.ค. 2562) สำนักงาน กสทช. ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่จะผลักดันการสนับสนุนทางวิชาการ การศึกษาและวิจัยด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในศาสตร์และสาขาวิชาการต่าง ๆ ตามความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ อันที่จะการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยแอปพลิเคชัน “พฤติมาตร” ตามนโยบายการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือให้เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น ทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ในเวลาที่รวดเร็ว สามารถนำข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เลขาธิการ กสทช. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้มีการใช้แอปพลิแคชัน “พฤติมาตร” ในการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการโทรคมนาคม โดยเฉพาะการใช้งานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งบริการแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการและประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ผู้บริโภค ซึ่งการสำรวจพฤติกรรมด้วยวิธีนี้ จะทำให้ได้ข้อมูลแบบใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เนื่องจากเป็นการเก็บและติดตามกลุ่มตัวอย่างแบบต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้มีกลุ่มตัวอย่างประมาณ 5 พันกว่าราย
นายฐากร กล่าวว่า ความร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับการสำรวจ เก็บข้อมูล และศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภครวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มตลาดบริการโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต สำนักงาน กสทช. หวังว่าจะได้รับความร่วมมือทางวิชาการสถิติ และวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่สำนักงานสถิติแห่งชาติมีความเชี่ยวชาญ และยินดีจะสนับสนุนสำนักงานสถิติแห่งชาติในด้านช่องทางการเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของสำนักงาน กสทช. ต่อไป
 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (16/8/2562 15:41:49)

Download