สำนักงาน กสทช. สนับสนุนโครงการ “ศิริราชต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G” เพื่อนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์ ยกระดับการรักษาพยาบาล ช่วยให้คนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษา เป็นจุดเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงาน กสทช. สนับสนุนโครงการ “ศิริราชต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G” เพื่อนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์ ยกระดับการรักษาพยาบาล ช่วยให้คนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษา เป็นจุดเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. สนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนิน “โครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์” ที่เป็นโครงการต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G รวมทั้ง Cloud AI และ Digital Technology ภายหลังจากที่คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งจะยกระดับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรูปแบบใหม่ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การพัฒนาเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกแห่งแรก
ของประเทศไทยและภูมิภาค สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
กสทช. และสำนักงาน กสทช. มองเห็นถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติ และประชาชนคนไทยจะได้รับจากการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในทางการแพทย์ และสาธารณสุข รวมถึงมั่นใจในศักยภาพของโรงพยาบาลศิริราชที่พร้อมไปด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย อันจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้โครงการนำร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ประสบความสำเร็จได้ เพื่อให้นำไปสู่การใช้งานจริง และขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขของประเทศไทย และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นสูงได้อย่างทั่วถึง ต่อไป
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า โครงการ “ศิริราชต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G” เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นประโยชน์จากการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งในอนาคตเราจะเห็นผลสำเร็จจากการนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ ในวงกว้าง เพื่อให้แต่ละภาคส่วนมีความเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
สำนักงาน กสทช. พร้อมสนับสนุนการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนไทย ช่วยในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม การขนส่ง การเกษตร การศึกษา ธุรกิจการค้า และการบริการของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นายไตรรัตน์ กล่าว
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
#5Gเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
#กสทช.สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี5Gเพื่อประโยชน์ของคนไทย
 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (16/12/2564 14:35:35)

Download