การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 2)

     ด้วยปัจจุบันกลุ่มค่ายเทคโนโลยีในระดับนานาชาติได้ให้ความสนใจพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 6 กิกะเฮิรตซ์ (5.925 - 7.125 กิกะเฮิรตซ์) เนื่องจากมีคุณสมบัติทางเทคนิคที่เหมาะสมและมีแถบความถี่ที่กว้างและติดกัน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีใหม่ในคลื่นความถี่ดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานในประเทศไทยได้เนื่องจากยังไม่มีกฎระเบียบรองรับ ประกอบกับคลื่นความถี่ดังกล่าวไม่ได้เป็นคลื่นความถี่ที่ว่าง สำนักงาน กสทช. จึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ในคลื่นความถี่ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการกำกับดูแลในระดับนานาชาติ มีการใช้คลื่นความถี่อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อกิจการเดิมที่มีการใช้งานอยู่ในคลื่นความถี่ดังกล่าวน้อยที่สุด โดยได้จัดทำเป็นรายงานผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565
     สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ใหม่จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ในลักษณะอนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไปและมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รองรับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว และได้ปรับปรุงประกาศ กสทช. เดิมอีกจำนวน 1 ฉบับ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ กฎระเบียบดังกล่าวและเป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได้แก่
     1. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์
     2.  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์
     3.  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 2)
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับ ข้างต้น โดยมีรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้
     1.  ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565
     2.  สามารถนำส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ตั้งแต่ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
     1)  นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
     สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารคลื่นความถี่)
     เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
     ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ 5.925 - 6.425 GHz”
     2)  หรือ นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): [email protected] โดยตั้งชื่อเรื่องว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ 5.925 - 6.425 GHz”
     3.  สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมสายลม 5021 (หอประชุม ชั้น 2) สำนักงาน กสทช. หรือ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://nbtc.webex.com Meeting number: 2519 043 5841   Password: 212224  หรือ URL: https://nbtc.webex.com/nbtc/j.php?MTID=m333c257a3fa19986a8c98a95c8de114e
     ทั้งนี้ โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมที่ (คลิ๊ก)
    4.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คบ.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์  0 2670 8888 ต่อ 2636 และ 2607  หรือ Email: [email protected]
 

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf
  • แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นฯ.docx

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/8/2565 10:47:32)

Download

Page views: 1652