การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

     ด้วย กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
     เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดย เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
     ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. ปรับปรุงรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแบบเปิดกว้างมากที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 เนื่องจากเป็นเรื่องที่กระทบกับประชาชน โดยการจัดรับฟังความคิดเห็นให้มีทั้งแบบ Onsite เพื่อกรณีหากมีคำถามสามารถอธิบายได้ และแบบ Online ด้วย และนำเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป
     สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 – วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ในช่องทาง ดังนี้
     1) ทาง e-mail: [email protected]
     2) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
     สำนักงาน กสทช. (สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8       
     (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
     ทั้งนี้ กำหนดการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าวในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ อาคารหอประชุมสายลม 5011 (ชั้น 1) สำนักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (คลิ๊ก)
 
 

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็น.docx
  • กำหนดการ.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/8/2565 14:15:45)

Download

Page views: 490