การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 57- 66 กิกะเฮิรตซ์

     ด้วย สำนักงาน กสทช. ได้ปรับปรุงประกาศ กสทช. เดิมจำนวน 2 ฉบับ เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในระดับสากล ได้แก่
     1.(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ย่านความถี่ 57 - 66 กิกะเฮิรตซ์
     2. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ ย่านความถี่วิทยุ 57 - 66 กิกะเฮิรตซ์
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับ ข้างต้น โดยมีรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้
     1.  ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565
     2.  สามารถนำส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ตั้งแต่ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
     1)  นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
     สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารคลื่นความถี่)
     เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
     ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ 57 - 66 GHz”
     2)  หรือ นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): [email protected] โดยตั้งชื่อเรื่องว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ 57 - 66 GHz”
     3.  สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมสายลม 5011 (หอประชุม ชั้น 1) สำนักงาน กสทช.  
หรือ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://nbtc.webex.com Meeting number: 2513 641 4391   Password: 212224  
หรือ https://nbtc.webex.com/nbtc/j.php?MTID=maac5c6dc371cce4433a5a8ac0ebec17a
ทั้งนี้ โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ (คลิ๊ก)
     4.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คบ.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์  0 2670 8888 ต่อ 2612 และ 2607  หรือ Email: [email protected]
 

Download

  • เอกสารนำเสนอรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ.PDF
  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.docx

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (16/8/2565 13:42:58)

Download

Page views: 880