การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568)

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เกิดความรอบคอบ จึงมีมติให้สำนักงาน กสทช. นำ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568) ไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ก่อนนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
(ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการฯ ดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นและนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
     1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566
     2. การส่งแบบแสดงความคิดเห็นสามารถดำเนินการผ่านช่องทางดังนี้
     2.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail :  saraban_2309@nbtc.go.th โดยให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568)”
     2.2 ส่งผ่าน Link : (คลิก) หรือ QR Code
     2.3 ส่งเอกสารด้วยตนเองที่
     สำนักงาน กสทช. (สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.)) อาคารเอ็กซิม 1193 ชั้น 22
     ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ในวันและเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.)
     โดยขอให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568)”
     2.4 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้ (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย) สำนักงาน กสทช. (สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.))
     เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยขอให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568)”
     3. การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568) จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ หอประชุมสายลม 5011 อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ดังรายละเอียดปรากฏตามกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ (คลิ๊ก) หรือ QR Code ภายในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566
 


 
QR Code สำหรับการลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุม
 


 
รวมเอกสารสำหรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
 
 


 
 

 
แบบแสดงความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.)
โทรศัพท์ 0 2271 7600 ต่อ 5858, 5822 และ 5888
E-mail : saraban_2309@nbtc.go.th
 

Download

  • ร่างฯ.pdf
  • รวมเอกสารสำหรับรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.docx
  • กำหนดการฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/12/2023 9:44:06 AM)

Download

Page views: 951