การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. (กิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ด้านเทคนิค) จำนวน 3 ฉบับ

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 21/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
     1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม                      2. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม      3. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน      โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำ ร่างประกาศข้างต้นไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับ ดังนี้       1. ประกาศเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช.          : ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน 2566      2.  ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน : ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566      โดยสามารถนำส่งความคิดเห็นสาธารณะ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566
     3.  ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม: ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 – 14 มกราคม 2567 โดยสามารถนำส่งความคิดเห็นสาธารณะ  ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 14 มกราคม 2567

4. ช่องทางนำส่งแบบแสดงความคิดเห็น (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
 • นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้ สำนักงาน กสทช. (สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : ทส.)
          เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท           กรุงเทพมหานคร 10400 โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. (ด้านเทคนิค)”
 • นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): [email protected] 
       โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. (ด้านเทคนิค)”
    
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม       สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.       หมายเลขโทรศัพท์: 02-271-7600 ต่อ 5911 ถึง 5915     Email: [email protected]     ไฟล์เอกสาร:  ร่างประกาศ กสทช. เอกสารแนบ 1 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม เอกสารแนบ2 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม เอกสารแนบ3 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน เอกสารแนบ 4 แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช.แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม   เอกสารแนบ 5 แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  เอกสารแนบ 6 แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน เอกสารแนบ 7 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช.เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  เอกสารแนบ 8 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  เอกสารแนบ 9 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน 

 

Download

 • เอกสารแนบ-1-ร่างประกาศฯ.pdf
 • เอกสารแนบ-2-ร่างประกาศฯ.pdf
 • เอกสารแนบ-3-ร่างประกาศฯ.pdf
 • เอกสารแนบ-4-แบบแสดงความคิดเห็นฯ.docx
 • เอกสารแนบ-4-แบบแสดงความคิดเห็นฯ.pdf
 • เอกสารแนบ-5-แบบแสดงความคิดเห็นฯ.docx
 • เอกสารแนบ-5-แบบแสดงความคิดเห็นฯ.pdf
 • เอกสารแนบ-6-แบบแสดงความคิดเห็นฯ.docx
 • เอกสารแนบ-6-แบบแสดงความคิดเห็นฯ.pdf
 • เอกสารแนบ-7-เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
 •   รายการ 1 - 10 จาก 12   |   หน้า 1 จาก 2

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/31/2023 11:13:56 AM)

Download

Page views: 3454