Banner

อำนาจหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.

ອຳນາດຫນ້າທີ່ຂອງ ກສທຊ.
ອຳນາດຫນ້າທີ່ຂອງ ກສທຊ.ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
 1. ຈັດເຮັດແຜນແມ່ບົດການບໍລິຫານຄື່ນຄວາມຖີ່ ຕາຕະລາງກຳຫນົດຄື່ນຄວາມຖີ່ແຫ່ງຊາດ ແຜນແມ່ບົດກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກິດຈະການໂທລະທັດ ແຜນແມ່ບົດກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແຜນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸແລະແຜນເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 2. ກຳຫນົດການຈັດສັນຄື່ນຄວາມຖີ່ລະຫວ່າງຄື່ນຄວາມຖີ່ທີ່ໃຊ້ໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 3. ກຳຫນົດລັກສະນະແລະປະເພດຂອງກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 4. ພິຈາລະນາອານຸຍາດແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະເຄື່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມໃນການປະກອບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຫລືໃນກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມແລະກຳຫນົດລັກສະນະແລະວິທີການກ່ຽວກັບການອານຸຍາດ ເງື່ອນໄຂ  ຫລືຄ່າທຳນຽມການອານຸຍາດດັ່ງກ່າວ
 5. ກຳຫນົດຫລັກເກນການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະປາດສະຈາກການລົບກວນຊື່ງກັນແລະກັນ ທັງໃນກິດຈະການປະເພດດຽວກັນແລະລະຫວ່າງກິດຈະການແຕ່ລະປະເພດ
 6. ພິຈາລະນາອານຸຍາດແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງການປະກອບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຮັບບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ປະສິດທິພາບ ວ່ອງໄວຖືກຕ້ອງແລະ ເປັນທຳແລະກຳຫນົດຫລັກເກນແລະວິທີການກ່ຽວກັບການອານຸຍາດ ເງື່ອນໄຂ ຫລືຄ່າທຳນຽມການອານຸຍາດດັ່ງກ່າວ
 7. ພິຈາລະນາອານຸຍາດແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງການໃຊ້ເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ  ແລະກຳຫນົດຫລັກເກນແລະວິທີການກ່ຽວກັບການອານຸຍາດ ເງື່ອນໄຂ ຫລືຄ່າທຳນຽມການອານຸຍາດດັ່ງກ່າວ
 8. ກຳຫນົດຫລັກເກນ ແລະວິທີການໃນການໃຊ້ຫລືເຊື່ອມຕໍ່ ແລະຫລັກເກນແລະວິທີການໃນການກຳຫນົດອັດຕາຄ່າໃຊ້ຫລືຄ່າເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຂ່າຍໃນການປະກອບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທັງໃນກິດຈະການປະເພດດຽວກັນແລະລະຫວ່າງກິດຈະການແຕ່ລະປະເພດໃຫ້ເປັນທຳຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແລະຜູ້ລົງທືນ ຫລືລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມໂດຍຄຳນືງຖືງປະໂຫຍດສາທາລະນະເປັນສຳຄັນ
 9. ກຳຫນົດໂຄງສ້າງອັດຕາຄ່າທຳນຽມແລະໂຄງສ້າງອັດຕາຄ່າບໍລິການໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃຫ້ເປັນທຳຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂດຍຄຳນືງຖືງປະໂຫຍດສາທາລະນະເປັນສຳຄັນ
 10. ກຳຫນົດມາດຕະຖານແລະລັກສະນະພືງປະສົງທາງດ້ານເຕັກນິກໃນການປະກອບກິດຈະການກະຈາຍສຽງກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະໃນກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ
 11.  ກຳຫນົດມາດຕະການເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການກະທຳອັນເປັນການຜູກຂາດຫລືກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເປັນທຳໃນການແຂ່ງຂັນໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 12. ກຳຫນົດມາດຕະການໃຫ້ມີການກະຈາຍບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫ້ທົ່ວຖືງແລະເທົ່າທຽມກັນຕາມມາດຕາ 50
 13. ຄຸ້ມຄອງສິດທິແລະເສລີພາບຂອງປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ຖືກເອົາປ່ຽບຈາກຜູ້ປະກອບກິດຈະການແລະຜູ້ຄຸ້ມຄອງສິດທິໃນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະເສລີພາບຂອງບຸກຄົນໃນການສື່ສານຖືງກັນໂດຍທາງໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະສົ່ງເສີມສິດເສລີພາບແລະຄວາມສະເຫມີພາກຂອງປະຊາຊົນໃນການເຂົ້າຖືງແລະໃຊ້ປະໂຫຍດຄື່ນຄວາມຖີ່ທີ່ໃຊ້ໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 14. ປະສານງານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄື່ນຄວາມຖີ່ທັງໃນປະເທດແລະລະຫວ່າງປະເທດ
 15. ວິນິໄສແລະແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ທີ່ມີການລົບກວນຊື່ງກັນແລະກັນ
 16. ຕິດຕາມກວດສອບແລະໃຫ້ຄຳປືກສາແນະນຳການປະກອບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 17. ກຳຫນົດລັກສະນະການຄວບລວມ ການຄອງສິດຂ້າມສື່ຫລືການຄອບງຳກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກິດຈະການໂທລະທັດທີ່ໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ລະຫວ່າງສື່ມວນຊົນດ້ວຍກັນເອງ ຫລືໂດຍບຸກຄົນອື່ນໃດ ຊື່ງຈະມີຜົນເປັນການຂັດຂວາງເສລີພາບໃນການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫລືປິດກັ້ນການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຫລາກຫລາຍຂອງປະຊາຊົນ
 18. ສົ່ງເສີມການລວມກຸ່ມຂອງຜູ້ຮັບໃບອານຸຍາດ ຜູ້ຜະລິດລາຍການແລະຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບສື່ສານມວນຊົນທີ່ກ່ຽວກັບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ແລະກິດຈະການໂທລະທັດເປັນອົງກອນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດຫນ້າທີ່ຈັດເຮັດມາດຕະຖານທາງຈາລິຍະທຳຂອງການປະກອບອາຊີບຫລືວິຊາຊີບແລະການຄວບຄຸມການປະກອບວິຊາຊີບຫລືວິຊາຊີບກັນເອງພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານທາງຈາລິຍະທຳ
 19. ອອກລະບຽບຫລືປະກາດຕາມມາດຕາ 54
 20. ອານຸມັດງົບປະມານລາຍຈ່າຍຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ລວມທັງເງີນທີ່ຈະຈັດສັນເຂົ້າກອງທືນຕາມມາດຕາ 52
 21. ພິຈາລະນາແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນຊອບກ່ຽວກັບການຈັດສັນເງີນກອງທືນຕາມທີ່ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກອງທືນສະເຫນີຕາມມາດຕາ 55
 22. ໃຫ້ຂໍ້ມູນແລະຮ່ວມດຳເນີນການໃນການເຈລະຈາຫລືເຮັດ ຄວາມຕົກລົງລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງຣາດຊະອານາຈັກໄທກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດຫລືອົງການລະຫວ່າງປະເທດ ໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄື່ນຄວາມຖີ່ ກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຫລືກິດຈະການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 23. ສະເຫນີແນະຕໍ່ຄະນະລັດຖະມົນຕີເພື່ອໃຫ້ມີກົດຫມາຍຫລືແກ້ໄຂປັບປຸງຫລືຍົກເລີກກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດສັນຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະການດຳເນີນການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄື່ນຄວາມຖີ່ ກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 24. ອອກລະບຽບ ປະກາດ ຫລືຄຳສັ່ງອັນກ່ຽວກັບອຳນາດຫນ້າທີ່ຂອງ ກສທຊ.
 25. ປະຕິບັດການອື່ນໃດຕາມທີ່ກຳຫນົດໄວ້ໃນພະຣາດຊະບັນຍັດນີ້ຫລືອອກກົດຫມາຍອື່ນການກຳຫນົດລັກສະນະການຄວບລວມ ການຄອງສິດຂ້າມສື່ຫລືການຄອບງຳຕາມ (17) ໃຫ້ ກສທຊ.ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຈາກປະຊາຊົນແລະຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະກອບດ້ວຍ


ການໃຊ້ອຳນາດຫນ້າທີ່ຕາມວັກຫນື່ງ ຕ້ອງບໍ່ຂັດຫລືແຍ້ງກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປະກອບກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກິດຈະການໂທລະທັດ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ບັນດາລະບຽບ ປະກາດ ຫລືຄຳສັ່ງໃດໆ ທີ່ໃຊ້ບັງຄັບເປັນການທົ່ວໄປເມື່ອໄດ້ປະກາດໃນຣາດຊະກິດນຸເບກສາແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ບັງຄັບໄດ້

สร้างโดย  - NBTC  admin (31/1/2559 18:20:50)

Download

Page views: 77137