Banner

อำนาจหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.

Quyền hạn và nhiệm vụ của NBTC
Quyền hạn và nhiệm vụ của NBTC như sau :    
1.Xây dựng kế hoạch tổng thể về quản lý tần số, bảng tần số quốc gia, kế hoạch tổng thể phát thanh và truyền hình, Kế hoạch tổng thể viễn thông, kế hoạch tần số vô tuyến và kế hoạch số viễn thông
2. Quy định phân bổ tần số giữa các tần số được sử dụng trong phát thanh, truyền hình, thông tin vô tuyến và viễn thông
3. Quy định đặc điểm và loại hình của hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông
4. Xem xét cấp và giám sát việc sử dụng thiết bị liên lạc vô tuyến và tần số trong các hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông hoặc trong thông tin vô tuyến và quy định các quy tắc và thủ tục, điều kiện hoặc phí cho các giấy phép đó
5. Đặt quy tắc cho việc sử dụng tần số một cách hiệu quả và không có sự can thiệp với nhau trong cùng một loại hình doanh nghiệp và giữa từng loại hình doanh nghiệp.
6. Xem xét cấp và giám sát hoạt động kinh doanh phát thanh truyền hình và viễn thông để người dùng nhận được dịch vụ chất lượng, hiệu quả, tốc độ, chính xác và công bằng. Thiết lập các quy tắc và thủ tục liên quan đến sự cho phép, điều kiện hoặc lệ phí cho các giấy phép đó.
7. Xem xét cho phép và giám sát việc sử dụng các số viễn thông và quy định các quy tắc và thủ tục liên quan đến việc cho phép, điều kiện hoặc phí cho các giấy phép đó.
8. Thiết lập các quy tắc và quy trình sử dụng hoặc kết nối và quy tắc và phương pháp quy định phí sử dụng hoặc phí kết nối trong kinh doanh phát thanh truyền hình và viễn thông. Trong cùng một loại hình doanh nghiệp và giữa từng loại hình doanh nghiệp cho công bằng với người dung, nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư hoặc giữa các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và hướng đến lợi ích công cộng là điều cần thiết.
9. Quy định cấu trúc của mức phí và cấu trúc phí dịch vụ trong hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông để công bằng cho người dùng dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ và hướng đến lợi ích công cộng là điều cần thiết.
10. Thiết lập các tiêu chuẩn và các đặc điểm kỹ thuật mong muốn trong hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông và truyền thông vô tuyến.
11. Thiết lập các biện pháp để ngăn chặn độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông.
12. Thiết lập các biện pháp phân phối dịch vụ viễn thông một cách triệt để và đồng đều theo Mục 50
13. Bảo vệ quyền và tự do của người dân không bị lợi dụng bởi các nhà khai thác kinh doanh và bảo vệ quyền riêng tư và tự do của mọi người trong giao tiếp với nhau bằng viễn thông và thúc đẩy quyền tự do và bình đẳng của người dân trong việc tiếp cận và sử dụng lợi ích tần số được sử dụng trong hoạt động phát thanh, truyền hình và viễn thông.
14. Điều phối công việc về quản lý tần số cả trong nước và quốc tế.
15. Chẩn đoán và khắc phục vấn đề sử dụng tần số gây nhiễu lẫn nhau.
16. Theo dõi kiểm tra và tư vấn cho lời khuyên về hoạt động kinh doanh phát thanh, truyền hình và viễn thông.
17. Quy định đặc điểm sáp nhập, thống trị quyền truyền thông hoặc sự thống trị các doanh nghiệp phát thanh và truyền hình sử dụng tần số giữa các phương tiện truyền thông hoặc bởi bất kỳ người nào khác. Điều này sẽ dẫn đến cản trở quyền tự do nhận thông tin hoặc chặn việc tiếp nhận thông tin khác nhau của người dân.
18. Thúc đẩy hội nhập của người được cấp phép, nhà sản xuất và các nhà báo tham gia phát thanh và truyền hình, là các hình thức tổ chức khác nhau để tạo ra các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp và kiểm soát các ngành nghề hoặc nghề nghiệp theo các tiêu chuẩn đạo đức.
19. Ban hành các quy định hoặc thông báo theo Mục 57
20. Phê duyệt ngân sách chi tiêu của NBTC, bao gồm cả số tiền được phân bổ cho Quỹ theo Mục 52
21. Xem xét và phê duyệt việc phân bổ vốn theo đề xuất của Ủy ban quản lý quỹ theo Mục 55
22. Cung cấp thông tin và tham gia các cuộc đàm phán hoặc thỏa thuận giữa Chính phủ Vương quốc Thái Lan và các chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế trong các vấn đề liên quan đến quản lý tần số trong hoạt động kinh doanh phát thanh, truyền hình và viễn thông hoặc các hoạt động liên quan khác.
23. Gợi ý tới Nội các để có luật hoặc sửa đổi hoặc hủy bỏ các luật liên quan đến phân bổ tần số và các hoạt động khác liên quan đến tần số trong hoạt động kinh doanh phát thanh, truyền hình và viễn thông .
24. Ban hành các quy định, thông báo hoặc yêu cầu liên quan đến thẩm quyền của NBTC
25. Thực hiện bất kỳ hành động nào khác theo quy định của Đạo luật này hoặc các luật khác, đặc điểm sáp nhập, thống trị quyền truyền thông hoặc quyền thống trị theo (17) để NBTC lắng nghe ý kiến từ công chúng và các bên liên quan, bao gồm :

Việc sử dụng thẩm quyền theo đoạn một Không được trái với hoặc không phù hợp với pháp luật về kinh doanh phát thanh và truyền hình
Luật kinh doanh viễn thông và luật về thông tin vô tuyến
Tất cả các quy định, thông báo hoặc bất kỳ lệnh nào được thi hành nói chung khi được công bố trên Công báo sẽ được áp dụng.

สร้างโดย  - NBTC  admin (31/1/2559 18:20:50)

Download

Page views: 77137