โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

Download

  • 10-พรบ-2551.pdf
  • 1-บทที่-1-(ส่วนที่1).doc
  • 2-บทที่1-(ส่วนที่2).docx
  • 3-บทที่-1-(ส่วนที่-3).docx
  • 4-รายงานสรุปผลการสัมมนา.doc
  • 5-รายชื่อผู้ดำเนินการ.doc
  • 6-เอกสารเพิ่มเติม-Model.pdf
  • 7-เอกสารเพิ่มเติม-Summarisation_Model.pdf
  • 8-เอกสารเพิ่มเติม-SWOT-Final.pdf
  • 9-พรบ-2498.pdf

Create by  -   (1/31/2016 5:36:37 PM)

Download

Page views: 427